Menu Close

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1.Begrippen

1.1 ThePhoneLab B.V. hierna: ” ThePhoneLab” is gecreëerd met als doel het repareren van kapotte smartphones en tablets.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder ThePhoneLab mede begrepen alle in haar dienst zijnde werknemers.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder Klant verstaan: een natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van de ThePhoneLab.
1.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder Diensten verstaan: de door ThePhoneLab uitgevoerde werkzaamheden zoals maar niet uitsluitend het repareren van Producten en het afhalen of bezorgen van deze Producten.
1.5 In deze algemene voorwaarden wordt onder Producten verstaan: door Klanten ter reparatie afgegeven apparatuur zoals maar niet uitsluitend smartphones en tablets.
1.6 In deze algemene voorwaarden wordt onder Originele onderdelen verstaan: zowel nieuwe originele onderdelen als onderdelen gehaald uit originele apparatuur.
1.7 In deze algemene voorwaarden wordt onder Website verstaan: www.thephonelab.nl

 

  1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Klanten van ThePhoneLab.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met ThePhoneLab overeen zijn gekomen.

  1. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een offerte of aanbod van ThePhoneLab door de Klant wordt geaccepteerd.
3.2 Indien er door omstandigheden onbekend ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst meerwerk verricht dient te worden, is ThePhoneLab gerechtigd deze kosten aan de Klant in rekening te brengen. De klant kan indien deze bezwaar heeft, de nog niet uitgevoerde werkzaamheden annuleren. Klant is gehouden de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden van ThePhoneLab aan hun Product te vergoeden.
3.3 Indien een Klant de Opdracht wenst te annuleren, kan dit alleen voor het deel van de werkzaamheden die nog niet zijn verricht.

 

  1. Uitvoering van Diensten

4.1 Klanten met een afspraak gaan voor op Klanten zonder afspraak.
4.2 Bij afgifte van het Product vraagt ThePhoneLab om de toegangscode om bepaalde functies te testen. Indien een klant deze toegangscode geeft, geeft hij daarmee toestemming om ThePhoneLab gebruik te laten maken van deze code om functies te testen. De klant is NIET verplicht om de toegangscode af te geven om zijn of haar toestel te laten repareren.
4.3 ThePhoneLab heeft het recht het Product terug te zetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
4.4 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan ThePhoneLab.
4.5 ThePhoneLab probeert voor haar reparaties gebruik van te maken van Originele onderdelen, lukt dit niet dan wordt er gebruik gemaakt van onderdelen van de hoogst haalbare kwaliteit.
4.6 ThePhoneLab heeft het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Diensten.
4.7 ThePhoneLab probeert veel voorkomende reparaties binnen 30 minuten uit te voeren.
4.8 Indien het Product niet binnen een week wordt opgehaald wordt de Klant hier op geattendeerd. Als het Product na 30 dagen nog niet is opgehaald gaat het eigendom over op ThePhoneLab.

 

  1. Garantie, kosten en betaling

5.1 Na reparatie door ThePhoneLab heeft de klant levenslange garantie op de werking van het bij reparatie gemonteerde onderdeel. Deze garantie geldt niet voor barsten in het glas of lcd en andere val-, stoot-, druk-, water-, of zichtbare gebruikersschade.
5.2 Hoewel ThePhoneLab gebruik maakt van de hoogste kwaliteit onderdelen, kan ThePhoneLab niet garanderen dat de fabrieksgarantie op het product geldig blijft.
5.3 Indien het niet lukt om het Product te repareren hoeft de Klant hier niet voor te betalen. In het geval van waterschade worden er wel onderzoekskosten in rekening gebracht.
5.4 De kosten voor reparatie zijn de kosten zoals weergegeven op de Website van ThePhoneLab.
5.5 Deze kosten dienen door Klanten in de winkel direct te worden voldaan bij het ophalen van het Product. Zakelijke Klanten kunnen betalen op rekening.
5.6 Telefoons die door fabrikant waterdicht worden geproduceerd kunnen na een reparatie deze waterdichtheid verliezen. Na een reparatie is ThePhoneLab niet aansprakelijk voor de waterdichtheid van een toestel.

5.7 Op aanschaf van een refurbished toestel, een batterij of accessoires bieden wij 12 maanden garantie.
5.8 Je kunt hier alle voorwaarden voor de levenslange garantie nalezen.

 

  1. Aansprakelijkheid

6.1 ThePhoneLab heeft slechts een inspanningsverplichting ten opzichte van de Klant. ThePhoneLab kan dan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het gewenste resultaat.
6.2 Indien ThePhoneLab toch aansprakelijk wordt gehouden, zal ThePhoneLab uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze Diensten en deze is beperkt tot maximaal de factuurwaarde voor de reparatie van het Product.
6.3 Alle aanspraken van de Klant wegens tekortschieten aan de zijde van ThePhoneLab vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij ThePhoneLab binnen een termijn van veertien (14) dagen, nadat de Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
6.4 ThePhoneLab is nimmer aansprakelijk voor het verlies van data.
6.5 ThePhoneLab is niet aansprakelijk voor schade aan Producten ontstaan door een overmachtssituatie waaronder maar niet uitsluitend wordt verstaan inbraak, lekkage, brand en overstroming.
6.6 ThePhoneLab zal zich adequaat verzekeren en verzekerd houden tegen de in artikel 6.4 genoemde schade. ThePhoneLab zal de van de verzekering ontvangen schadevergoeding pro rato ter vergoeding uitkeren aan de Klant.
6.7 In geval van totaal verlies van een Product wordt de dagwaarde van dit Product gehanteerd er wordt op dezelfde wijze als in artikel 6.6 vergoed tot een maximum van 250 Euro. In geen geval is ThePhoneLab gehouden het Product in zijn geheel te vervangen.

  1. Identiteit

7.1 ThePhoneLab B.V is in de KvK geregistreerd onder nummer 68108044 ThePhoneLab draagt het volgende BTW-identificatienummer 857305141B01. Verder is ThePhoneLabs statutair gevestigd aan de Beethovenstraat 94 , (1077JN) te Amsterdam, hetgeen eveneens het bezoekadres van ThePhoneLab is.
7.2 ThePhoneLab is per e-mail te bereiken via [email protected]

 

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op de rechtsverhouding tussen ThePhoneLab en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen die tussen ThePhoneLab en haar Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.

 

Copyright 2023 – ThePhoneLab